Maria Dąbrowska. Sentencje o życiu

  • Marze­nia zwyk­le się spełniają, ale nie tak i nie wte­dy, kiedy te­go pragniemy.

  • In­te­ligen­cja jest tą przyp­rawą, która z naj­pospo­lit­szych rzeczy ro­bi cuda.

  • Jak­by cier­pienie uczyło, to Pol­ska byłaby jed­nym z najmędrszych krajów świata.

  • By­wa, że ko­muś star­cza od­wa­gi w wyjątko­wych oko­licznościach, a nie star­cza na co dzień.

  • Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji.

  • W krop­lach dni pow­szed­nich, tak sa­mo jak i w morzu, całe niebo można zobaczyć.

  • Za każdym Don Kicho­tem wszczy­nającym awan­tu­ry idzie zaw­sze San­cho Pan­sa, który je wykorzystuje.

 


                                       

                                         При цитуванні і використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.